ey1

 

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı ‘’Enerji Verimliliği Kanunu’’ ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 27035 sayılı ‘’Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Arttırılmasına Dair Yönetmelik’’ gereğince bazı kuruluşların enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Sanayi Tesislerinde;

 • Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan işlemlerde, enerji yöneticisi atamak,
 • 50.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetimi birimi oluşturmak.

Organize Sanayi Bölgelerinde bulunana ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP’ in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB’ lerde enerji yönetim birimi oluşturmak.

100 MW ve üzeri kurulu güce sahip olan elektrik üretim tesislerinde enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Enerji yöneticisinin görevleri;

 • Tüketim alışkanlıklarını saptayarak, tasarruf alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve tasarrufa yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek gerektiğinde eğitim programları düzenler.
 • Enerji tüketiminin yoğun olduğu araç ve gereçleri belirleyerek, bu ekipmanlarda yapılacak iyileştirmeleri koordine eder.
 • İyileştirme yapılan gereçlerin verimliliklerini izler, gerektiğinde bakım ve kalibrasyonlarını yapar.
 • Enerji etüdü ve verimlilik artırıcı projeler ile ilgili maliyet araştırması yaparak gereken anlaşmaları için bütçe ihtiyaçlarını, kar ve maliyet analizleri yaparak düzenler ve süreci takip eder.
 • Enerji tüketimlerinin izlenmesi için gereken ölçüm cihazlarının tedariğini yönetir.
 • CO2 salımları ile ilgili yasal düzenlemeleri takip ederek gereken atık yönetimi ve enerji yönetimi iyileştirmelerinin yapılması ile ilgili rapor hazırlar.
 • Mevcut enerji kaynaklarında kullanılan ikmal kesintisi durumlarında uygulanmak üzere alternatif enerji tüketim planları hazırlar.
 • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkanları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek.
 • Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar genel müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve genel müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak.